[ Bài 3 ] – Học Sap Miễn Phí Với Lương Trainer

Nội dung bài học Sap 2000 số 3:

 • Cách khai báo các trường hợp tải trọng trong Sap 2000
 • Quy định chất tải cho tĩnh tải, hoạt tải, gió lấy ở đâu ra?
 • Cách khai báo tĩnh tải, hoạt tải, tải trọng gió
 • Cách chất tải cho các loại tải trọng trên

Video bài học Sap 2000 số 3:

Bài tập cho bài học số 3:

 • Khai báo các trường hợp tải trọng ( TT, HT, GX, GXX, GY, GYY ) cho công trình 
 • Lập bảng tải trọng cho các trường hợp tải của công trình
 • Download file excel tải trọng về Tại Đây
 • Dowload file trọng lượng riêng của các loại vật liệu về Tại Đây
 • Download file PDF về TCVN 2737-1995 về Tại Đây
 • Chất tải trọng cho công trình như trong video
 • Nộp bài tập vào email: Support@Luongtrainer.com để tôi kiểm tra cho bạn

 

About the author

autocadbox

Click here to add a comment

Leave a comment: