[ Bài 4 ] – Học Sap Miễn Phí Với Lương Trainer

Nội dung bài học Sap 2000 số 4:

  • Cách khai báo các trường hợp tổ hợp tải trọng trong Sap 2000
  • Cách chia sàn ảo trong Sap 2000
  • Cách chạy mô hình khung không gian
  • Cách xuất và đọc hiểu kết quả nội lực
  • Cách lọc kết quả nội lức ra bảng excel

Video bài học Sap 2000 số 4:

Bài tập cho bài học số 4:

  • Khai báo các trường hợp tổ hộp tải trọng như trong video.
  • Chia sàn sảo cho tất cả các sàn
  • Chạy nội lực và đọc hiểu kết quả nội lực
  • Xuất nội lực ra bảng excel để tính toán
  • Nộp bài tập vào email: Support@Luongtrainer.com để tôi kiểm tra cho bạn

 

About the author

autocadbox

Click here to add a comment

Leave a comment: