[ Bài Cuối ] – Học Sap Miễn Phí Với Lương Trainer

Nội dung bài học cuối học Sap 2000 với Lương Trainer:

  • Cách khai báo tiêu chuẩn thiết kế 
  • Cách quy đổi các hệ số từ BS8110-97 sang tiêu chuẩn TCVN5574-2012
  • Cách chọn tổ hợp để chạy thép dầm
  • Cách chạy thép dầm
  • Cách xem kết quả thép dầm

Video bài học Sap 2000 cuối học Sap 2000 với Lương Trainer :

Bài tập:

  • Chạy thép dầm theo quy trình trên.
  • Xem kết quả thép có phù hợp với khoảng cho phép ( Trạng thái giới hạn 1 và 2 ) như trong TCVN 5574-2012 không?
  • Nếu không chọn lại tiết diện và chạy lại cho đến khi thỏa mãn
  • So sánh kết quả thép chạy ra từ phần mềm Sap 2000 so với kết quả thép nhập nội lực vào bảng excel theo TCVN
  • Nộp bài tập vào email: Support@Luongtrainer.com để tôi kiểm tra cho bạn

 

About the author

autocadbox

Click here to add a comment

Leave a comment: