[ Bài 1 ] – Học Sap 2000 Miễn Phí Với Lương Trainer

Nội dung bài học Sap 2000 số 1:

 • Cách chọn đơn vị
 • Cách xây dựng lưới trục, cao độ tầng
 • Cách khai báo vật liệu ( Bê tông, Cốt Thép )
 • Cách khai báo tiết diện dầm, cột, sàn

Video bài học Sap 2000 số 1:

Bài tập cho bài học số 1:

 • Dowload file công trình thực hành về Tại Đây
 • Dựng lưới trục, cao độ tầng cho công trình
 • Khai báo vật liệu Bê tông B20, Thép CI và CII
 • Khai báo tiết diện dầm D220x300 và Cột C220x220
 • Dowload file PDF bảng tra Tại Đây
 • Download file chọn tiết diện sơ bộ cho các cấu kiện kết cấu Tại Đây
 • Nộp bài tập vào email: Support@Luongtrainer.com để tôi kiểm tra cho bạn

 

About the author

autocadbox

Click here to add a comment

Leave a comment: